Privacyverklaring

 

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en nemen je privacy serieus.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

Bescherming persoonsgegevens

Stemgarage, gevestigd aan H. de Keyserstraat 57 3583 TG Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.stemgarage.nl

H. de Keyserstraat 57 3583 TG Utrecht

Anneriet Nubé is de Functionaris Gegevensbescherming van Stemgarage. Zij is te bereiken via info@stemgarage.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stemgarage verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stemgarage.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stemgarage verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Stemgarage analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Stemgarage verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stemgarage neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stemgarage) tussen zit.

Stemgarage gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Aweber voor het versturen van de stemadviezen en voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven. De privacypolicy van Aweber vind je hier: https://www.aweber.com/privacy.htm

Mailchimp voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven. Voor de privacypolicy van Mailchimp zie: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken, zodat deze kan worden verbeterd wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Voor het privacybeleid van Google Analytics zie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Op deze website en in de mail zijn knoppen toegevoegd van Facebook, LinkedIn en Twitter, zie: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy en https://twitter.com/en/privacy

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stemgarage bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor personalia, adresgegevens en inloggegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn. Deze gegevens worden jaarlijks gecontroleerd en zo nodig verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stemgarage verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stemgarage blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stemgarage gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stemgarage en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stemgarage.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stemgarage wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stemgarage neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stemgarage.nl

Comments are closed.